A nosa profesión

 

A profesión de Economista ten atribuídas por dereito unha diversa gama de funcións que lle son conferidas polo Estatuto Profesional de Economistas, e de Profesores e Peritos Mercantís.

Devandito Estatuto faculta á os economistas para o"ESTUDO E SOLUCIÓN TÉCNICA DOS PROBLEMAS DA ECONOMÍA XERAL OU DA EMPRESA", en calquera dos seus aspectos. Isto concrétase nun amplo abanico de posibilidades moi diversas á hora de exercer a profesión, sexa de modo dependente na empresa pública ou privada, ou ben exercendo por conta propia.

 

Acceso y descarga estatuto profesional

MARCO LEGAL

​​​Estatuto Profesional Real Decreto 26 abril 1977, núm. 871/77 da Presidencia

Funcións

(Detalladas nos artigos 3º a 38º do Estatuto Profesional)

· Economía en xeral.
· Administración e órganos xurisdicionais.

 

Obrigatoriedade

A denominación profesional de "ECONOMISTA" está legalmente reservada para quen, ostentando a titulación correspondente, áchense incorporados ao Colexio de Economistas correspondente.

En definitiva, ningún licenciado, na súa condición de tal, poderá denominarse "economista" se non está colexiado.

Así se desprende do establecido no Real Decreto da Presidencia número 871, do 26 de abril de 1977, que regula o Estatuto Profesional de Economistas e Profesores e Peritos Mercantís; e tamén nos propios Estatutos do Colexio de Economistas de Pontevedra, aprobados por Orde de 9 de maio de 2017.

 

ACTIVIDADES MÁIS FRECUENTES:

Empresa (pública ou privada)
 • Xerencia e Dirección.
 • Departamento de Administración Departamento Financeiro (contable, riscos, produtos financeiros, auditoría interna, auditoría externa, controller, bolsa).
 • Departamento Comercial (dirección de vendas, axente comercial).
 • Departamento de RRHH (dirección, responsable selección, valoración de persoal).
 • Departamento de Marketing (márketing manager, product manager, responsable de investigación e técnicas de mercado) Departamento Exterior (dirección de exportación, responsable de comercio exterior) Departamento de Informática (auditoría informática, tratamento de información e modelos empresariais).
 • Servizos de Estudos (bancos e outras entidades).
Exercicio libre da profesión
 • Auditor de contas.
 • Asesor fiscal.
 • Consultor Asesor financeiro e contable.
 • Auditor informático.
 • Asesoría e Xestión de Recursos Humanos.
 • Actuacións xudiciais (interventores xudiciais peritaxes, ...)
Docencia e investigación
 • Profesor de Ensino Secundario: Bacharelato ou Formación.
 • Profesional Ensino Universitario (primeiro e segundo ciclo)
 • Programas Master.
 • Auditor informático.
 • Investigación, ...