Membros

 Xunta Xeral

A Xunta Xeral é o órgano supremo do Colexio, composto por todos os colexiados, que teñen dereito de asistencia con voz e voto a todas as reunións ordinarias e extraordinarias que se celebren.

A Xunta Xeral convócase con carácter ordinario dúas veces ao ano, de acordo cos Estatutos. A primeira, dentro dos seis primeiros meses, para coñecer a Memoria sobre actividades do ano anterior e aprobar, se procede, as contas anuais do exercicio anterior formuladas pola Xunta de Goberno. A segunda, dentro do último trimestre, para aprobar, se procede, o proxecto de orzamento ordinario de ingresos e gastos.

 Xunta de Goberno

A Xunta de Goberno do Colexio de Economistas asume a plena dirección e administración do Colexio para a consecución dos seus fins, conforme as facultades que ten atribuídas polos Estatutos.

Está constituída por unha decana-presidente, tres vicedecanos-vicepresidentes, un secretario, un vicesecretario, unha tesoureira, un contador bibliotecario e oito vocais, elixidos democraticamente por un período de catro anos.

 

 Comisiones de trabajo de Economistas Pontevedra Comisións de traballo

As comisións son o reflexo do respectivo órgano especializado do Consello. A continuación poderás coñecer máis sobre os seus obxectivos e presidente:

1. Expertos en Economía Forense

icono comisiones

Presidente:
Rubén López Paz

Os obxectivos desta comisión de Expertos en Economía Forense son: 

 1. Prestigiar a imaxe pública do economista forense na Sociedade.
 2. Mellorar a cualificación profesional dos seus membros mediante a formación e información, elevando o nivel da calidade dos seus traballos e procurando unha xusta remuneración dos mesmos.
 3. Favorecer o intercambio de coñecementos e experiencias entre os seus membros.
 4. Colaborar coas institucións xudiciais.
 5. Prestar cuantos servizos de carácter xeral estímese que poidan contribuír ao desenvolvemento da actividade profesional dos seus membros.

 

2. Economistas Auditores
icono comisiones

 

Presidente:
Alejandro Martín Saracho

 

Os obxectivos desta comisión de Economistas Auditores son: 

 1. Ofrecer aos auditores o mellor apoio técnico.
 2. Xestionar as necesidades e diferentes opcións de formación para cumprir coas ríxidas esixencias da profesión.
 3. Potenciar a actividade profesional da Auditoría de Contas.
 4. Buscar a apertura do sector achegando a actividade de Auditoría á Sociedade e velar polo seu prestixio.
 5. Responder de forma rigorosa ao interese público.
 6. Dar opinión ante posibles conflitos entre auditores ou destes cos que reciban os seus servizos, e intermediar ante decisións respecto diso da Xunta Directiva.

 

3. Economistas Asesores Laborais
icono comisiones

Presidente:
Félix Rodríguez Regueiro
 

Os obxectivos desta comisión de Economistas Asesores Laborais son: 

 1. Tratar, estudar e analizar a lexislación laboral.
 2. Realizar informes técnicos.
 3. Emitir opinións.
 4. Estruturar os aspectos relacionados co asesoramento laboral que afecten á profesión.

 

4. Economistas Docentes e Investigadores
icono comisiones

Presidenta:
Lucy Amigo Dobaño
 

Os obxectivos desta comisión de Economistas Docentes e Investigadores son: 

 1. Prestigiar na Sociedade a importancia que ten o profesional da economía docente á hora de formar aos alumnos que no futuro han de converterse en protagonistas da estabilidade económica e social do país. Ademais de proxectar a cultura económica e financeira segundo indica a CNMV e o Banco de España, dotándolles de ferramentas, habilidades e coñecementos para que poidan adoptar decisións financeiras informadas e apropiadas.
 2. Facilitar o traballo, proxectar e representar aos economistas docentes.
 3. Favorecer a actividade educativa, investigadora e científica no ámbito económico.

 

5. Economistas Asesores Fiscais
icono comisiones

Presidente:
Manuel Sánchez Rodríguez
 

Os obxectivos desta comisión de Economistas Asesores Fiscais son: 

 1. Coordinar a actividade do Colexio e os seus colexiados en canto refírase á ordenación do exercicio profesional dos economistas nesta materia.
 2. Fomentar a formación profesional, así como facilitar información sobre cuestións de interese para o exercicio profesional.
 3. Procurar o intercambio de coñecementos.
 4. Favorecer a imaxe pública do Economista Asesor Fiscal.
 5. Promover a incorporación e representación do Colexio ante os organismos e institucións relacionados co asesoramento fiscal.
 6. Promover as accións necesarias para impedir o intrusismo profesional.

 

 

6. Economistas Contables e Asesores Financeiros
icono comisiones

Presidenta:
Marta Fernández
de la Pradilla Meijide

 

Os obxectivos desta comisión son: 

 1. Realizar estudos específicos sobre contabilidade.
 2. Analizar e difundir a nova normativa contable.
 3. Creación de opinión.
 4. Fomentar e dar a coñecer entre os colexiados e o público en xeral a actividade das Empresas de Asesoramento Financeiro.
 5. Favorecer o intercambio de coñecementos e experiencias entre os seus membros.
 6. Prestar cuantos servizos de carácter xeral estímese que poidan contribuír ao desenvolvemento da actividade dos seus membros.
 7. Tramitación expedientes.
 8. Asesoramento en Cumprimento Normativo.
 9. Seguro de Responsabilidade Civil.
 10. Comunicacións con CNMV.
 11. Mellorar a cualificación profesional dos seus membros.
 12. Observación e análise da evolución dos mercados financeiros.

 

  7. Expertos en Dixitalización
  icono comisiones

  Presidenta:
  Pilar Carballo Fidalgo
   

  O principal obxectivo é contribuír ao impulso dos procesos de transformación dixital na actividade profesional, formando, informando e dando soporte aos nosos colexiados no mundo da Economía Dixital.

  Outra liña prioritaria de actuación é a transformación dixital do Colexio, cuxos alicerces básicos son a formación dixital do noso equipo, a incorporación de novas  tecnoloxías nos nosos procesos e a  utilización de redes sociais nas nosas comunicacións.

   

   

  8. Relacións Institucionais e Goberno Corporativo
  icono comisiones

  Presidenta:
  María Celia Durán Carballido
   

  Os obxectivos desta comisión de Relacións Institucionais e Goberno Corporativo son: 

  1. Fomentar as relacións do Colexio con universidades, empresas e institucións.
  2. Organización de eventos e protocolo.
  3. Promover a imaxe corporativa e profesional do economista.
  4. Actuacións en defensa da profesión (intrusismo).
  5. Escola de economía.

   

  9. Inserción profesional e prácticas profesionais
  icono comisiones

  Presidenta:
  Isabel Serpa Alonso
   

  Os obxectivos desta comisión de Inserción profesional e prácticas profesionais son: 

  1. A Comisión de Inserción profesional e prácticas profesionais do Colexio de Economistas de Pontevedra naceu coa vocación de cumprir un importante labor social enfocada ao fomento da empregabilidade dos colexiados.
  2. A súa misión é ofrecer un servizo orientado cara ao desenvolvemento profesional dos economistas, e que abarca a orientación profesional, así como información específica relativa a mercado laboral.
  3. Os seus obxectivos son:
   • Activar a bolsa de traballo do Colexio e fomentar a súa difusión en empresas cun distintivo de calidade.
   • Orientar aos colexiados en busca de emprego e axudarlles na confección do CV
   • Ofrecer formación específica de actualización.
   • Fomentar a firma con empresas e institucións de convenios que contemple prácticas profesionais para mozas e mozos.

   

  10. Colexio de Eméritos
  icono comisiones

  Presidenta: 
  María del Pilar López Vidal

   

  Os obxectivos desta comisión son: 

  1. Orientación profesional e mentorización de colexiados.
  2. Creación de opinión corporativa e profesional.
  3. Realización de estudos e análises de conxuntura.
  4. Organización de xornadas científicas.

   

  11. Fomento da colegiación
  icono comisiones

  Presidente:
  Manuel Pena Gestido
   

  Os obxectivos desta comisión de Fomento da colegiación son: 

  1. Soporte e apoio dos colexiados e novos colexiados.
  2. Actividade e promocións para a universidade e a empresa.
  3. Apoio ás actividades da empresa/universidade (actos de gradación, encontros de mozos emprendedores, congresos de estudantes, etc.)
  4. Deseño de servizos e formación específicos para profesionais por conta allea e futuros colexiados.

   

  12. Revista Balance
  icono comisiones

  Presidenta:
  María del Pilar López Vidal
   

  Os obxectivos desta comisión de Revista Balance son: 

  1. Propoñer ideas para a revista.
  2. Fomentar a achega de artigos.
  3. Avaliación do produto final.
  4. Revisión de contidos

   

   

   

   Outras Institucións

  O Consello Xeral de Colexios
  Consejo General de Economistas

   

  Agrupa, coordina e representa no ámbito nacional e internacional a setenta mil profesionais de 78 Colexios existentes en España, desde o 24 de maio de 2013, como resultado da unificación do Consello Xeral de Colexios de Economistas de España e o Consello Superior de Colexios Oficiais de Titulares Mercantís de España. Ordena o exercicio profesional, de acordo co establecido polas Leis, e defende e protexe os intereses dos economistas.

  A sede social do Consello atópase na rúa Nicasio Gallego, 8. 28010 Madrid.
  Tel.: 91 432.26.70 Email:consejogeneral@economistas.org

  A través deste Consello Xeral e baixo a súa dependencia, creáronse as seguintes institucións, como órganos técnicos especializados, cuxa sede social está situada na mesma dirección que o Consello (Nicasio Gallego, 8), que a nivel nacional integran e coordinan a actividade dos economistas especializados no exercicio profesional de cada unha destas ramas.

  Rexistro de Economistas Auditores (REA)

  Tel.: 91 431.03.11.
  Fax: 91 575.06.98
  www.rea.economistas.es
  email: rea@rea.es

  Rexistro de Economistas Asesores Fiscais (REAF)

  Tel.: 91 577.27.27 Fax: 91 577.80.97
  www.reaf.economistas.es
  email: reaf@reaf.es

  Rexistro de Economistas Forenses (REFOR)

  Tel.: 91 432.26.70 Fax: 901.020.359
  www.refor.economistas.es
  email: refor@economistas.org

  Rexistro de Economistas Contables (EC) 

  Tel.: 91 432.26.70 Fax: 91 575.38.38
  www.ec.economistas.es
  email: rec@economistas.org

  Rexistro de Economistas   Expertos en Cumprimento Normativo e Dixitalización (ECN)

  Tel.: 91 432.26.70 Fax: 91 575.38.38
  www.ecn.economistas.es
  email: consejogeneral@economistas.org

  Asesores Financeiros (EAF)

  Tel.: 91 432.26.70 Fax: 91 575.38.38
  www.eaf.economistas.es
  email: consejogeneral@economistas.org

  Rexistro de Economistas Docentes e Investigadores (REDI)

  Tel.: 91 432.26.70 Fax: 91 575.38.38
  www.redi.economistas.es
  email: redi@economistas.org

  Asesores Laborais (EAL)

  Tel.: 91 432.26.70 Fax: 91 575.38.38
  www.eal.economistas.es
  email: eal@economistas.org

  Marketing e Comercialización

  Tel.: 91 432.26.70 Fax: 91 575.38.38
  www.márketing.economistas.es
  email: consejogeneral@economistas.org

  Rexistro de Economía e Transformación Dixital

  Tel.: 91 432.26.70 Fax: 91 575.38.38
  www.redigital.economistas.es
  email: redigital@economistas.org

  Os colexiados que estean interesados poderán inscribirse nestes órganos especializados, que están regulados polos seus propios estatutos ou regulamentos, sendo necesario o abono da cota establecida en cada un deles.

  O Consello Galego de Colexios de Economistas
  Consello Galego de Economistas

  image-20210329122820-1

  Nace por vontade expresa dos catro Colexios de Economistas de Galicia -A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra-, constituíndo unha nova institución que facilita a comunicación coa Administración Pública en todos os seus niveis, así como a concreción de acordos e convenios que beneficiarán aos case 4.000 colexiados galegos.