Curso de Contabilidade e Auditoría para Fundacións e Asociacións

Circulo de Empresarios de Galicia. Avda. García Barbón 62,36201 Vigo
21/03/2023
5

Principais obxectivos deste curso

  • Regulación legal: obrigacións contables e de auditoria de fundacións e asociacións (estatal e autonómica de Galicia). Outros aspectos xurídicos relevantes.
  • Análise práctica dalgunhas das principais normas de rexistro e valoración aplicables a fundacións e asociacións (ingresos e gastos propios destas entidades, subvencións e doazóns, operacións gratuítas, o capital, etc.). O labor do auditor de contas.
  • Estudo das contas anuais das ESFL: Balance, Conta de resultados e Memoria. Casos prácticos.
  • Análise da información específica das ESFL incluída na memoria (información sobre as actividades, inventario, destino obrigatorio de rendas e ingresos, gastos de administración, etc.). Aplicación práctica do plan de actuación e o destino de rendas e ingresos.
  • O labor do auditor de contas na auditoría das fundacións e asociacións.
Matricula
Aberta
Modalidad
Presencial
Homologación
REC: 5 horas experto contable. REA: Pendente.

Contenido

Programa

Sesión 1ª. Normativa contable aplicable a fundacións e asociacións. O PCESFL 2013 e o PCPMESFL 2013 (1 hora).

1. As obrigacións contables das fundacións (estatal e autonómica de Galicia) e asociacións.
2. Actividades económicas: propias e mercantís.
3. Os plans contables para as entidades sen fins de lucro (ESFL) 2013.
4. A auditoría nas fundacións e asociacións.
5. Requisitos contables para acollerse ao réxime fiscal da lei de mecenado.

Sesión 2ª. As normas de rexistro e valoración específicas das ESFL (1 hora).

1. Os ingresos das fundacións e asociacións.
1.1. Subvencións, doazóns e legados recibidos.
1.2. Outros ingresos: cotas, convenios de colaboración, patrocinios, derivados de actividades económicas e ingresos patrimoniais.
2. Os gastos das fundacións e asociacións.
    2.1. Axudas monetarias e non monetarias.
    2.2. Outros gastos: órganos de goberno e voluntariado, resto de gastos.
3. Rexistro de operacións gratuítas.
    3.1. Servizos recibidos sen contraprestación.
    3.2. Dereitos de cesión de uso.

Sesión 3ª. As contas anuais: balance e conta de resultados (1,5 horas).

1. Normas de elaboración das contas anuais: formulación e estrutura.
2. O balance: formato e normas de elaboración. 
3. A conta de resultados: formato e normas de elaboración.
        4. Exemplos prácticos de elaboración de balance e conta de resultados.

Sesión 4ª. As contas anuais: a memoria (1,5 horas).

1. A memoria contable: contido e modelos.
2. A información económico-financeira da memoria.
3. Información específica na memoria para ESFL. O labor do auditor.
3.1. Información das actividades. O plan de actuación (preventivo e liquidado).
3.2.  Inventario
3.3. O destino obrigatorio de rendas e ingresos: estudo e aplicación mediante casos prácticos.
3.4. Os gastos de administración: información a fornecer. 

Lugares de celebración

Lugar: Círculo de Empresarios de Galicia. 

Data: 21 de marzo de 2023.

Horario: De 09:00 a 14:00 horas. 

Matricula

Inscrición aberta

  • Xeneral: 125€.
  • Colexiados: 85€.
  • Ejercientes libres e membros CGE: 75€.
  • Persoas desempregadas e xubiladas: 75€

Documentos